Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego przyjmuje wnioski na rok 2023  – DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU.

Poniższe określenia oznaczają:

  1. organizacja pozarządowa –w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1)) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych;
  2. partner społeczny – oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b)podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski, c)kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne 2), działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego;